Elpris prognos 2021

Elpriser 2021 och dess utveckling.

Vecka
-19%
-8.92 öre/kWh
Månad
+1%
+0.53 öre/kWh
År
+15%
+4.07 öre/kWh

Källa: Spotpriset.se

SE DITT PRIS

Elpriser prognos 2021

Många är intresserade av elpriset. Det kanske inte är så konstigt då vi är beroende av el i vårt dagliga liv. Genom att hålla koll på den prognostiserade prisutvecklingen slipper du obehagliga överraskningar när elräkningen kommer. Det är alltid svårt att göra exakta elprisprognoser om framtiden. Elprisets utveckling styrs av flera faktorer. Faktorer som marknadsmässiga principer och aktuell väderlek är exempel som har stor betydelse.

Priset sjunker när tillgången överstiger efterfrågan. Priset höjs när efterfrågan är högre än utbudet. I Sverige får vi oftast energiöverskott (en låg efterfrågan) vid fuktiga och regniga perioder. Energiunderskott (hög efterfrågan) uppstår oftast vid kallt och torrt väder, som vid vinter- och sommarväderlek.

Elpriser trend i kWh

Pristrenden för elpriserna i kWh är baserat på spotpriset på elbörsen som elbolagen köper in elen för från Nord Pool. Inköpspriserna är exkl. avgifter för elcertifikat, skatt och moms. Priset till slutkund påverkas också av påslag från elleverantören. För att se vad du får betala för elen måste du jämföra elpriser.

Jämför elpriser

Elpriser 2021

Konsumenternas Energimarknadsbyrå menar att elpriser 2021 kommer att vara ”stabila och låga”. Höga temperaturer med mycket vind och nederbörd kan delvis förklara det låga elpriset just nu. Nederbörden och vinden fyller på vattenverken och gör att vindkraftverken kan användas med full effekt.

Energimyndigheten menar att Sveriges totala elproduktion kommer att öka från 159 terawattimmar till drygt 170 terawattimmar år 2022. Sverige förväntas också kunna fördubbla vindkraftproduktionen till 2022.

Elpris prognos

Elpris prognos i år

Eftersom vi senaste tiden haft höga temperaturer, mycket vind och nederbörd blir elpriset lägre. Jämför vi elpriset 2021 med medelpriset för 2020 ser vi redan nu att priset ligger lågt i jämförelse och mycket tyder på att elpriset kommer vara fortsatt lågt en tid framöver.

År: 2021 Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Januari 45,1 45,1 49,1 50,2
Februari 43,6 43,6 53,6 54,4
Mars 25,4 25,4 36,8 45,9
April 26,9 26,9 33,7 43,2
Maj 38,9 38,9 43,5 48,5
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        
Medelpris år 2020 15 15 22,1 26,9

Källa: Energimarknadsbyrån

Större svängningar framöver

Även om elpriset förväntas vara fortsatt lågt en tid framåt pekar mycket på att priserna på elmarknaden kommer att svänga både mer och oftare i framtiden. Sverige är mitt uppe i en energiomställning. Det medför att energianvändningen kan bli svårare att analysera. Priset kan nå kraftiga spikar även när det inte förväntas att göra det. Sveriges bristande framtida elproduktion förväntas också förändra läget på elmarknaden. Detta medför att prisskillnaderna kommer att vara ännu större mellan norr och syd.

Elpriserna förväntas sjunka i norr samtidigt som de tros öka i söder. Det beror på att elproduktionen förväntas öka i norra Sverige. Flera av Sveriges vindkraftverk och vattenkraftverk finns i norra delen av landet. Till detta ska det tilläggas att elnätets har begränsad kapacitet att leverera el till södra Sverige.

Elpriser 2021

Energitillförseln minskar

Energimyndighetens långsiktiga elpris-prognos visar att Sveriges totala energitillförsel kommer att minska fram till 2050. Myndigheten förklarar detta med att de svenska kärnkraftverken kommer att fasas ut under perioder fram till 2050. Tillförseln av oljebaserade produkter kommer också att minska. Allt sammantaget har detta en stor påverkan på den svenska energiförsörjningen.

Vidare minskar den totala energianvändningen på bostadsmarknaden just nu, till följd av effektiviseringar. Men vid framtida bostadsbyggnationer kommer energianvändningen att öka igen. Det är inte klart hur prognosen ser ut efter 2050.

Om elpris-prognos hos Energimyndigheten

Vartannat år presenterar Energimyndigheten långsiktiga och kortsiktiga scenarier över Sveriges framtida energianvändning och eltillförsel. Energimyndigheten har i uppdrag att presentera flera prognoser baserade på en mängd utfall och scenarier. Rapporterna omfattar bland annat koldioxidutsläpp, klimatförändringar och energianvändning. Prognoserna ligger sedan till grund för en mängd politiska ställningstaganden och rapporteringar.